Nhà trường có 3 tổ chuyên môn. Mỗi tổ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó. Các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng quy định của điều lệ trường mầm non.

* Tổ 2 Tuổi và 3 Tuổi: 

- Tổ trưởng: Đ/c Lương Thị Bích Phượng

- Các thành viên

+ Triệu Thị Hiền                                  + Nông Thị Nhật                                      + Tạ Thị Đượm

+ Đàm Thị Ơn                                     + Vi Thị Hằng                                     

+ Nông Thị Cẩm Thạch                       + Hoàng Thị Hè                                        

+ Nông Thị Vân                                   + Lý Thị Phương                               

* Tổ 4 Tuổi và 5 Tuổi

- Tổ trưởng: Đ/c Lý Tuyết Nhung

- Các thành viên

+ Đào Thị Linh Giang                         + Nguyễn Thị Thúy Hằng                       + Trương Thị Thắm

+ Vương Thúy Nga                             + Phan Thị Thu Hà                                + Lê Thị Quỳnh Anh

+ Lương Thị Hoa Phượng                   + Lục Thị Uyên                                      + Triệu Thị Huệ

+ Lương Thị Bích Phượng                 + Nông Thị Lanh                                     

+ Đinh Thị Xinh                                   + Đàm Thị Hồng Vân