Nhà trường có 1 tổ  văn phòng hoạt động theo đúng điều lệ trường mầm non.

- Tổ trưởng: Đ/c Đoàn Hồng Mai

- Các thành viên

+ Nông Thị Mai Hương                       + Ngô Thị Phượng                                 + Nguyễn Thị Thu Trang

+ Lê Thu Anh                                     + Đinh Ngọc Minh

+ Nông Văn Vượng                            + Bế Hiền Hòa

+ Hoàng Thị Thao                             + Lý Thị Duyên                                         + Nông Thị Nương

+ Nông Thị Hà                                   + Lô Thị Hạnh                                            + Nguyễn Thị Ly

+ Hà Thị Thu Sen